Terms and Conditions

Fyll inn tekst.

1. Generelt

Følgende betingelser gjelder for Griptel AS (selger), dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Tilbud og pris

Ved alle salg gjelder leveringsdatoens pris dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Selger forbeholder seg rett til endring av tilbud, priser og eventuelle rabatter uten varsel. En ordre er gyldig når ordren er registrert hos selger.

Dersom ikke annet er angitt, er priser gitt i tilbud gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. Selger tar forbehold om rett til prisjustering på grunn av endrede valutakurser, innkjøpspriser, tollsatser, avgifter, internasjonale råvarepriser eller andre forhold som selger ikke er herre over. Prisene er eks mva og forstås netto pr enhet. Kun skriftlige bestillinger er bindende.

3. Betalingsbetingelser

Ved etablert kredittforhold er våre betalingsbetingelser netto pr. 30 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall forbeholder vi oss retten til å beregne etterskuddsrenter ihht til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). 

4. Levering

Leveringstiden gjelder fra den dato bestillingen er teknisk klarlagt hos selger. Umiddelbart etter at bestillingen er akseptert, skal selger bekrefte ordren, og gjøre oppmerksom på eventuelle avvik i forhold til kjøpers spesifikasjoner, kvantiteter og leveringstid. Leveringstiden er angitt etter beste skjønn og vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

All varelevering er “EXW Griptel lager Vøyenenga”.

Etter anmodning besørger vi transport samt transportforsikring for kundens regning.

5. Forsinkelse

Om en leveranse forsinkes eller forhindres på grunn av streik, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, uteblitt leveranse fra selgers leverandør, transportvanskeligheter eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, har selger intet ansvar for en slik forsinkelse. Dette gjelder også om forsinkelsen eller hindringen oppstår ved utgangen av den avtalte leveringstid.

6. Retur av varer

Retur kan skje kun med samtykke fra Griptel AS. Fakturanummer, dato og årsak til retur må oppgis. Varen må være i original stand uten skade av noen art til følgende betingelser:

  1. Varer som er feilsendt av Griptel AS – 100 % kreditt av fakturabeløp
  2. Varer som returneres innen fakturaforfall – 90 % kreditt av varens kostnad
  3. Varer som returneres etter fakturaforfall, men innen 3 mnd. etter fakturadato – 75 % kreditt av varens kostnad
  4. Varer som returneres etter fakturaforfall, men innen 1 år etter fakturadato – 50 % kreditt av varens kostnad
  5. Varer eldre enn 1 år fra fakturadato tas normalt ikke i retur.

Can’t find the right product for your project?

Let’s us design and develop it for you. Get in touch with our product design and analysis team.